14 Lipca 2024
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Bonawentura, Damian,
Dobrogost,
Franciszek, Izabela,
Kosma, Marceli,
Marcelin, Marcelina,
Stella, Ulryk,
Ulrych, Ulryka
Do końca roku zostało 171 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania załączników niezbędny jest program:

 
 
XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
30.06.2016.

XIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza odbyła się dnia 28 czerwca 2016r.

Uczestniczyli w niej: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak , p. Jadwiga Rodzewicz- skarbnik Gminy , p. Jan Rewers- Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego , p. Marlena Grabarz – radna Rady Powiatu Górowskiego, 12 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 23 sołtysów wsi.

Sesję otworzył i prowadził Pan Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza. Następnie rada przyjęła porządek obrad oraz protokół z XVIII sesji. Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. W dalszej części Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi projektami uchwał.

W związku ze złożoną rezygnacją p. Renaty Dubiel z funkcji sołtysa wsi Bełcz Górny , Rada zarządziła wybory nowego sołtysa na dzień 12 lipca 2016r.o godz. 18.00 wskazując radnego Zdzisława Banasiewicza na przewodniczącego zebrania wyborczego .

Kolejna uchwała dotyczyła określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz. Przyjęte dotychczas trzy uchwały w tym zakresie obowiązujące od roku 1998 były wielokrotnie nowelizowane, a niektóre zapisy zawierają regulacje nieadekwatne do różnych stanów faktycznych przez co utrudniają stosowanie ich przepisów przy rozpatrywaniu poszczególnych spraw. Postanowiono zatem, aby jednym aktem ujednolicić zasady w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, które uwzględniają obowiązujące prawo, a także usprawnią oraz zwiększą efektywność i przejrzystość gospodarowania nieruchomościami w gminie.

W dalszej części sesji Rada przyjęła pakiet uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wąsosz z uwagi na nowe uregulowania wprowadzone nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .Zaistniała konieczność zmiany dotychczasowych uchwał ze względu na to że czas ich obowiązywania kończy się 31 lipca 2016r. Wprowadzona zmiana metody ustalania opłaty dotyczy zniesienia stałej stawki dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 i więcej osób gdy odpady zbierane są selektywnie . Ma to docelowo doprowadzić do zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Przyjęto następujące uchwały :
- Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz.
- Uchwała w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik,
- Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wąsosz oraz warunki i tryb składania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Wąsosz. Dotychczasowe wynagrodzenie sołtysów kształtowało się na poziomie 120 zł za wykonywanie czynności sołtysa oraz 50 zł za udział sołtysa w sesji Rady Miejskiej Wąsosza . Od dnia 1 lipca 2016r. wprowadzono nowe zasady naliczania diet. Sołtys otrzyma zryczałtowaną dietę miesięczną z tytułu wykonywania obowiązków sołtysa w wysokości zależnej od ilości mieszkańców danego sołectwa. Ponadto sołtys otrzyma zryczałtowaną dietę miesięczną za udział w sesji Rady w wysokości 75zł . Dieta sołtysa stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Miejskim Wąsosza, a także rekompensatę innych kosztów, w tym rozmów telefonicznych, dostępu do internetu, zakupu materiałów biurowych oraz innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa.

Ostatnie uchwały podjęte na tej sesji dotyczyły zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030 oraz zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2016r. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Zwiększono dochody i wydatki związane z organizowaniem i finansowaniem prac interwencyjnych w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim”. Ponadto zwiększono dochody z tytułu : podatku od spadków i darowizn, opłaty produktowej , odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych opłat - zwroty za wyceny , wpływy z tytułu kar za wycinkę drzew. Zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Przeniesiono środki z działalności usługowej na nowe zadanie inwestycyjne” przejecie nieodpłatne nieruchomości od ANR we Wrocławiu „ na opłaty notarialne. Przeniesiono środki miedzy paragrafami w drogach gminnych, ośrodkach pomocy społecznej oraz gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Z uwagi na zmiany organizacyjne w jednostkach oświatowych przeniesiono środki między PSP Pobiel i PSP Wąsosz.

K.Sz

 

 

Zmieniony ( 04.07.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Biuletyn Informacyjny UM Wąsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

  

  WKU GŁOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.