14 Czerwca 2024
Piątek
Imieniny obchodzą:
Bazylid, Bazylis,
Eliza, Justyn,
Justyna, Ninogniew,
Walerian, Waleriana
Do końca roku zostało 201 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania załączników niezbędny jest program:

 
 
XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
22.12.2016.

Dnia 16 grudnia 2016r w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stoczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza, p. Jadwiga Rodziewicz- skarbnik Gminy, 13 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 29 sołtysów wsi. Sesję prowadził p. Pan Jacek Chorostowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza. Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z XXIII sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza z działalności między sesjami.

W imieniu mieszkańców wsi Zbaków Górny i Zbaków Dolny p. Halina Emerle-Tubielewicz – sołtys wsi Zbaków G. podziękowała Burmistrzowi za nadbudowę dróg poscaleniowych oraz za pokrycie kosztów ułożenia chodnika wokół kaplicy w Zbakowie G. co polepszy wizerunek wsi oraz ułatwi życie mieszkańców.
Kolejne podziękowania dla p. Burmistrza za budowę części drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ługi w imieniu mieszkańców wsi złożył p. Zdzisław Nicpoń. Prace dotyczące drogi polegały na pełnej konstrukcji z nawierzchnią asfaltową o długości 900 m, a koszt tego zadania wyniósł 315 449,88 zł. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja przedmiotowej inwestycji o odcinek około 830 m.

Następnie Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania nad projektami uchwał. Zasadniczym tematem tej sesji było przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 oraz uchwalenie budżetu Gminy Wąsosz na rok 2017.
Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego i obejmuje:
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
-dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
-wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
-przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu gminy wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty oraz upoważnieniem Burmistrza do zaciągania zobowiązań. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W ramach przedsięwzięć w WPF planuje się: budowę kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu, budowę chodnika w Rudnej Wielkiej, rekultywację wysypiska odpadów komunalnych we Wrzącej Śl. oraz zakup nieruchomości Kowalowo na rozwój bazy turystyczno- rekreacyjnej.
Planuje się dotacje majątkowe: od Województwa Dolnośląskiego 560.000 na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z WFOŚ i GW we Wrocławiu 850.000 zł na kanalizację sanitarną w Wąsoszu, oraz 50.000 zł na zakup i montaż solariów ulicznych. Przewiduje się, że dług finansowany będzie w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Uchwalony budżet Gminy Wąsosz na rok 2017 określa dochody w wysokości 30.534.339 zł natomiast wydatki w łącznej kwocie 29.879.679 zł, a wydatki na inwestycje 2.965.814 zł. Nadwyżkę budżetową w 2017r zaplanowano w wysokości 654.660 zł.

Realizowane inwestycje w 2017r. to : budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Cieszkowicach, Ługach i Ostrawie, budowa chodników na terenie gminy w m. Rudna W. i Czarnoborsko , modernizacja dróg gminnych w Wąsoszu, budowa bazy turystycznej- Kowalowo, zakup nieruchomości Kowalowo II rata, zakup nieruchomości w m. Wąsosz po byłym „Res pomie”, modernizacja instalacji alarmowej w Urzędzie Miejskim, zakup zmywarki do naczyń w PSP Wąsosz, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudna Wielka i Wąsosz, budowa oświetlenia ulicznego, budowa i modernizacja świetlic wiejskich, zakup urządzeń na place zabaw przy świetlicach wiejskich, renowacja kamienic w Wąsoszu, renowacja pałacu we Wrzącej Śląskiej z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej, objęcie udziałów w spółce „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji” , dotacja dla SZBGKiM na adaptacje mieszkań, dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje do Klubów sportowych przewidziano : dla MKS „Orla Wąsosz” 150.000 zł, dla LKS „Wiewierzanka”- 20.000 zł i WKS „Albatros” -22.000 zł.

Następnie rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobiela z dniem 31 sierpnia 2017r gdzie zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnoborsku a zajęcia odbywać się będą w Pobiela w budynku po likwidowanej szkole. Za rozwiązaniem tym przemawiają następujące czynniki: uwarunkowania demograficzne, techniczne oraz związane z reformą oświaty, obwody szkół, warunki nauki, czynnik ekonomiczny oraz zgodność podejmowanych działań z ustawą o systemie oświaty.

Rada rozpatrzyła skargę mieszkanki gminy na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu w zakresie braku stosownej pomocy socjalnej. Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przez Komisję Rewizyjną, rada uznała skargę za bezzasadną.
Kolejna uchwała dotyczyła wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Wąsosz. Uchwała ta daje możliwość pozyskania środków finansowych na rewitalizację wyznaczonych obszarów.
Na zakończenie Rada dokonała zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030 oraz wprowadziła zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r. Zmiany te dotyczyły uporządkowania budżetu 2016 i polegały na:
- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w pomocy społecznej
- zmiany struktury dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
- zwiększeniu dochodów z wpłat czynszu dzierżawnego gruntów rolnych, wpływów z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, wpływów z różnych opłat w turystyce, wpłat podatku od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków
-zmniejszeniu dochodów z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne,
-zmniejszeniu klasyfikacji dochodów z tytułu wpłat za pobyty dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie Gminny Wąsosz,
-przeniesieniu środków z działalności usługowej w zakresie geodezji i kartografii na wydatki realizowane w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz wydatki realizowane przez Przedszkole Samorządowe,
-przeniesieniu środków między rozdziałami i paragrafami w urzędach gmin, jednostkach oświatowych, ochotniczych strażach pożarnych, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obszarach chronionej przyrody,
-przeniesieniu środków z rezerwy ogólnej na wydatki realizowane w świetlicach wiejskich oraz na dotacje dla klubów sportowych.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie zebrani podzielili się opłatkiem.

KSz

 

 

Zmieniony ( 23.12.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Biuletyn Informacyjny UM Wąsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

  

  WKU GŁOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.