14 Czerwca 2024
Piątek
Imieniny obchodzą:
Bazylid, Bazylis,
Eliza, Justyn,
Justyna, Ninogniew,
Walerian, Waleriana
Do końca roku zostało 201 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania załączników niezbędny jest program:

 
 
XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
02.01.2017.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej Wąsosza w 2016 r. odbyła się w dniu 29 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stoczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza, p. Jadwiga Rodzewicz- skarbnik Gminy, p. M. Koziński – sekretarz Gminy, p. Agnieszka Przybylska kandydatka na stanowisko skarbnika Gminy, 13 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 26 sołtysów wsi.

Sesję prowadził p. Pan Jacek Chorostowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza. Po przyjęciu porządku obrad Rada wysłuchała informacji Burmistrza z działalności między sesjami. Następnie Rada rozpatrzyła osiem projektów uchwał.

Pierwszą uchwałą jaką podjęła Rada było uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 144/2 położonej w miejscowości Rudna Wielka. Plan tej działki polega na zmianie przeznaczenia terenu dotychczas użytkowanego rolniczo na teren aktywności gospodarczej obejmującej obiekty lub urządzenia produkcyjne, przetwórstwa lub montażu, magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, odzysku, przeróbki lub unieszkodliwiania odpadów, a także handlu hurtowego lub detalicznego w tym sprzedaży paliw.

Kolejna uchwała Rady dotyczyła przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na 2017r. Program ten jest strategicznym aktem prawnym, z którego realizowane są zadania, a inicjuje je Gminna Komisja w składzie: Grzegorz Pawlicki -Przew. Kom, Karolina Noga – Zastępca Przew. Komisji, oraz członkowie Angelika Giwono, Julian Całko, Dorota Olejnik, Maria Michta. Najważniejsze problemy z tego programu do rozwiązania w 2017r to utrzymanie grupy terapeutycznej, wzmocnienie działań edukacyjnych na rzecz sprzedawców napojów alkoholowych oraz kontynuowanie pracy punktu konsultacyjnego ds. uzależnień.

W dalszej części sesji Rada podjęła uchwałę dotyczącą zmiany podatku od nieruchomości. Zmiana tej uchwały polegała jedynie na doprecyzowaniu zapisu obejmującego obszar rewitalizacji.

Czwarta uchwała z sesji w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy Wąsosz zobowiązała Publiczną Szkołę Podstawową w Wąsoszu do obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobielu. Podjęcie tej uchwały wynika z zamiaru likwidacji szkoły w Pobielu oraz zmian organizacyjnych i kadrowych z dniem 1 stycznia 2017r. Wprowadzona zmiana funkcjonować będzie do dnia 31 sierpnia 2017r czyli do dnia funkcjonowania Szkoły w Pobielu i pozwoli na wprowadzenie oszczędności w budżecie gminy Wąsosz.

Kolejną uchwałą Rada dokonała zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030 oraz wprowadziła zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r. Zmiany te dotyczyły uporządkowania budżetu 2016 i polegały na zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z dzierżaw gruntów rolnych oraz odsetek od tych wpłat, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności, wpływów z różnych dochodów w gospodarce gruntami oraz w urzędach gmin, wpływów podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego osób prawnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków, subwencji oświatowej, wpływów realizowanych w oświacie i wychowaniu. Zmniejszono też dochody z wpływów dzierżaw obszarów łowieckich oraz najmu i nieruchomości będących własnością gminy oraz odsetek od tych wpłat, wpływów z innych opłat w gospodarce gruntami i nieruchomościami, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego opłacanego przez osoby prawne, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłat w gospodarce odpadami oraz odsetek od tych opłat. Zmieniono strukturę dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu. Zmniejszono wydatki realizowane w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz działalności usługowej Przeniesiono środki między paragrafami w urzędach gmin, ochotniczych strażach pożarnych, oświacie i wychowaniu, przeciwdziałaniu narkomanii oraz pomocy społecznej.

Siódma uchwała dotyczyła prośby p. Jadwigi Rodzewicz pełniącej obowiązki skarbnika Gminy o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 grudnia 2016r. W związku z tym Rada zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odwołała p. Rodzewicz ze stanowiska Skarbnika Gminy Wąsosz. Następnie Rada Miejska Wąsosza, p. Burmistrz Wąsosza, dyrektorzy Szkół oraz delegacja sołtysów podziękowali p. Rodzewicz za 13 letnią współpracę wręczając kwiaty i upominki. W związku z koniecznością uzupełnienia wakatu skarbnika Gminy p. Burmistrz wystąpił do Rady z wnioskiem w sprawie powołania p. Agnieszki Przybylskiej na stanowisko skarbnika – głównego księgowego budżetu gminy Wąsosz. Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Na zakończenie sesji p. Burmistrz podsumował realizację budżetu Gminy Wąsosz stwierdzając, że wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane i zapłacone, a więc nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych. Rok 2016 był dobrym rokiem i zakończył się pomyślnym wynikiem finansowym. Pan Burmistrz wraz z p. Przewodniczącym Rady złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2017.

KSz

 

  

Zmieniony ( 02.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Biuletyn Informacyjny UM Wąsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

  

  WKU GŁOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.