20 Kwietnia 2024
Sobota
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Amalia,
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Florencjusz,
Florenty, Nawoj,
Sulpicjusz, Szymon,
Teodor
Do końca roku zostało 256 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania załączników niezbędny jest program:

 
 
Kierownictwo Urzędu Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
22.05.2007.

Burmistrz Wąsosza
Zbigniew Stuczyk

Plac Wolności 17
56-210 Wąsosz, pokój nr 9

tel. 65 543 78 50
fax.  65 543 77 08

e-mail: wasosz@dolnyslask.pl

Burmistrz Wąsosza przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00.

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie  uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnienie przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych ,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnienie swojego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz Uchwały Rady.

Zastępca Burmistrza Wąsosza
Grzegorz Kordiak

Plac Wolności 17
56-210 Wąsosz, pokój nr 9

tel. 65 543 78 50
fax. 65 543 77 08

e-mail: gkordiak@wasosz.eu

 

Zastępca Burmistrza Wąsosza - zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Wąsosza - wykonuje wyznaczone przez Burmistrza zadania i kompetencje, w powierzonym zakresie zapewnia kompleksowe rozwiązywanie zagadnień i nadzoruje w tym zakresie działalnośd referatów realizujących te zadania.


Sekretarz Gminy 
Marcin Koziński

Plac Wolności 17
56-210 Wąsosz, pokój nr 12

tel. 65 543 78 50
fax. 65 543 77 08

e-mail: sekretarz@wasosz.eu


Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności :
 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 • opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 • opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw kadrowych oraz związanych z doskonaleniem kadr,
 • przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza,
 • koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich rozpatrywaniem,
 • prowadzenie korespondencji Burmistrza z zakładami opieki zdrowotnej,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Burmistrza.

Skarbnik Gminy 
Agnieszka Przybylska

Plac Wolności 17
56-210 Wąsosz, pokój 19

tel. 65 543 78 50
fax.  65 543 77 08

e-mail: skarbnik@wasosz.eu


 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:
 • wykonywanie określonymi przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • kierowanie pracą Referatu Finansowego,
 • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 • przyjmowanie i analizowanie planów finansowych gminnych jednostek
 • organizacyjnych, sprawowanie nadzoru na realizacją planów finansowych,
 • analizowanie realizacji planów oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,
 • sprawowanie nadzoru w sprawach związanych z przyznawaniem dotacji zakładom budżetowym oraz podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 • opracowywanie budżetu,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
Zmieniony ( 02.01.2017. )
 
Biuletyn Informacyjny UM Wąsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

  

  WKU GŁOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.