14 Lipca 2024
Niedziela
Imieniny obchodz:
Bonawentura, Damian,
Dobrogost,
Franciszek, Izabela,
Kosma, Marceli,
Marcelin, Marcelina,
Stella, Ulryk,
Ulrych, Ulryka
Do koca roku zostao 171 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania zaczników niezbdny jest program:

 
 
Walory turystyczne Drukuj Email

Pooenie

Gmina Wsosz pooona jest na pónocy Dolnego lska na granicy z województwem wielkopolskim. Ssiaduje ona z wielkopolskimi gminami Bojanowo i Rawicz oraz z dolnolskimi: Góra, Jemielno, Wisko i migród. Gmina Wsosz wspólnie z gminami: Góra, Jemielno i Niechlów naley administracyjnie do powiatu górowskiego. Sporód najbliszych dla Wsosza wikszych orodków miejskich wymieni naley Rawicz, Gór, Woów, Leszno, Lubin i pooon okoo 80 km stolic Dolnego lska - Wrocaw.

Pod wzgldem podziaów geograficznych na terenie gminy spotykaj si cztery mezoregiony (wg Kondrackiego): Pónocny zachód : Pradolina Gogowska, Pónocny wschód : Wysoczyzna Leszczyska, Poudniowy zachód : Wzgórza Trzebnickie, Poudniowy wschód : Kotlina migrodzka

Obszar gminy przecina szeroka dolina Baryczy: jej dopywów Orli i achy. Dno doliny pooone jest na wysokoci ok. 85 m n.p.m. Najwyej pooone tereny to wysoczyzny otaczajce dolin, z zespoem wzgórz morenowych (100-130 m n.p.m.). Najwyej pooony punkt znajduje si na poudniowy zachód od wsi Rudna Maa (157 m n.p.m.)

Samo miasto Wsosz pooone jest w widach rzeki Baryczy i Orli. Jego historyczna zabudowa rozciga si na przestrzeni ok. 450 m, pomidzy obiema rzekami. Dalszy powojenny rozwój miasta nastpi na pónoc od historycznego centrum, po drugiej stronie rzeki Orli.
 
W granicach administracyjnych Wsosza spotykaj si dwie jednostki morfologiczne : Dolina Baryczy (obszar teras nadzalewowych i terasy zalewowej, niskiej) oraz Wysoczyzna z zespoem wzgórz morenowych. Taka lokalizacja miasta wie si z licznymi ograniczeniami w jego rozwoju, wynikajcymi z warunków przyrodniczych : rzeby terenu, warunków gruntowych, warunków wodnych, glebowych, klimatycznych.
 
Nazwa miasta posiada swoje korzenie w staropolskim wyrazie "wsosze", oznaczajcym miejsce schodzenia, czenia si; w tym przypadku s to dwie zbiegajce si rzeki: Barycz i Orla.

Walory przyrodnicze

Teren gminy Wsosz bogaty jest w bardzo atrakcyjne turystycznie kompleksy lene o zrónicowanych typach siedliskowych, czsto ze starym drzewostanem. Lasy we wschodniej czci gminy, w obnieniu Masówki oraz w zachodniej czci opanowane zostay przez sosn. W lasach pónocnej i poudniowej czci gminy dominuj dby, brzozy, olchy, jesiony i akacje. W midzyrzeczu Baryczy i Orli przewaaj drzewa liciaste takie jak dby, buki i brzozy a maleje udzia sosny. Na terenie gminy wystpuj kompleksy k z rolinnoci, wród której szczególnie cenne s rzadko wystpujce gatunki rolin. ki te zlokalizowane s wzdu drogi Wisko-Wsosz, midzy Wrzc Wielk a Wrzc lsk, w okolicach miejscowoci ugi a take w Goli Wsoskiej.

Rozlege obszary podmoke z duymi kompleksami lenymi s miejscem wymarzonym dla ptactwa. Zrónicowana rzeba terenu o walorach widokowych, due i urozmaicone kompleksy lene, powierzchnie wodne s powodem zaliczania terenu gminy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Baryczy . Kompleksy lene obfitujce take w jagody i grzyby s czsto miejscem wycieczek modziey oraz osób cenicych sobie cisz i pikno natury.

Do cennych i zasugujcych na uwag atrakcji turystycznych gminy zaliczane s parki zlokalizowane wród zabudowy w nastpujcych miejscowociach : park zamkowy w Wsoszu, parki dworskie w Cieszkowicach, Czeladzi Wielkiej, Wiklinie, Wrzcy Wielkiej, Lechitowie oraz park paacowy w Górce Wsoskiej.

Swoje wane miejsce w krajobrazie gminnym posiadaj aleje o charakterze zabytkowym : w Wsoszu aleja na ulicy Kolejowej z lipami, klonami i jesionami, w Beczu Maym droga z folwarku do drogi gównej z Wsosza skadajca si z robinii, pseudoakacji, droga od Czeladzi Wielkiej do Baranawic ze 130 letnimi robiniami z dodatkiem topoli.

Zabytki

 

Do obiektów zabytkowych zasugujcych na zwiedzanie w samym -wiekowym, bo lokowanym w 1290 roku - miecie Wsosz naley koció z 2 po. XVIII wieku, zespó zamkowy i folwarczny z 2 po. XVI wieku, park zamkowy a take centrum miasta bogate w kamieniczki zabytkowe niekiedy z XVIII w i póniejsze.

W Suowie Wielkim mona zobaczy koció z 2 po. XVII wieku, natomiast w Sdowelu, gdzie mieci si jeden z pierwszych grodów kasztelaskich nalecych do biskupstwa wrocawskiego, warty zobaczenia jest park dworski z uznanym za pomnik przyrody piknym i okazaym platanem. Wikszo miejscowoci na terenie gminy Wsosz posiada rodowód redniowieczny i kryje w sobie uroki zamierzchych czasów.

 

Koció filialny Niepokalanego Serca NMP w Wsoszu (do 1945 r. ewangelicki w. Mateusza, 1580)

Gotycki, na miejscu wczeniejszego wzmiankowanego w 1290r. W obecnej formie wzniesiony zosta w 1581 r. Odbudowany po poarze miasta w 1710 r., uleg ponownym zniszczeniom podczas dziaa wojennych 1759 r. Odbudowany w latach 1766-67, by kilkakrotnie restaurowany w XIX wieku. Orientowany, murowany, jednonawowy z prezbiterium zamknitym trójbocznie. Od zachodu wiea kwadratowa, 4-kondygnacyjna, przed ni kruchta z portalem ostroucznym w profilowanych obramieniach, drzwi drewniane z nitami. Naroa oskarpowane. Otarz gówny barokowy z rzebami w. Piotra i Pawa. Przy prezbiterium od poudnia zakrystia. Od pónocy i poudnia kruchty. Na cianach szereg pónobarokowych i klasycystycznych kamiennych epitafiów z XVIII i XIX wieku. Dachy kryte blach, zwieczenie wiey z blachy miedzianej. Zegar wieowy, z kwadratowymi tarczami od poudnia, pónocy i zachodu. 

Koció paraf. w. Józefa Oblubieca w Wsoszu

Powsta w latach 1893-94, neogotycki, na miejscu wczeniejszego z 1788r. Jednonawowy z pozornym transeptem, mur z cegy licówki, cokó z kamienia, oskarpowany. Gzyms wieczcy, otwory zamknite ukiem ostrym, w prezbiterium z laskowaniami. Dach nawy dwuspadowy, na prezbiterium i transepcie 3-spadowy, kryty blach. Od zach. wiea kwadratowa, 3-kondygnacyjna z hemem stokowym, przy niej kruchty pod stokowymi kryte blach. Na pierwszej  kondygnacji wiey  figura Chrystusa. Drzwi drewniane z ozdobnymi okuciami. Wewntrz w nawie czteroprzsowej strop podwieszony z fazowanymi malowanymi belkami. W prezbiterium sklepienie krzyowo-ebrowe na gurtach. uk tczowy ostry. W zakrystii strop drewniany w jodek. Otarze i ambona neogotyckie.

 

Zamek ksicy w Wsoszu

Wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w XVI wieku. W XVIII w. przeksztacenie w paac barokowy. Ostatnia przebudowa miaa miejsce w 1924 r. Zbudowany przez ksit olenicko-gogowskich, na miejscu istniejcego wczeniej grodu ksicego, w 1520r. nalea do biskupa wrocawskiego Jana Turzo, póniej wadali nim ksita legniccy. W 1759r. spustoszony przez wojska austriackie, skrzydo pn. z kaplic zostao rozebrane. Na rzucie "L", pitrowy, fundamenty z kamieni polnych, murowane z cegy i kamienia. Skrzydo zach. podpiwniczo­ne, pod dachem czterospadowym, skrzydo wsch. nisze pod trójspadowym, dachy kryte dachówk. W naroniku pd.-wsch.  okrga wiea pod dachem stokowym, w pd.-zach. póokrga baszta, pod zaokrgleniem dachu. Taras, na podpiwniczeniu skrzyda pn. z kamienia, na równi z dziedzicem, balustrada tralkowa z cegy. Niej od wsch. pozostawiono i zakonserwowano zarys fundamentów budynków wchodzcych niegdy w skad zespou zamkowego. Portal wejciowy w zwieczeniu posiada dat MDCCCCXXIV.

 

Koció  p.w. w. Piotra i Pawa w Suowie Wielkim,

Dawn. ewangelicki z 1617, restaurowany w XIX wieku, orientowany, barokowy, na planie krzya greckiego, konstrukcji szkieletowej z ceg i glin tynkowan. Dachy piciospadowe kryte gontem. Wiea przybudowana do nawy od zach., drewniana szalowana, z dachem namiotowym ostrym, krytym gontem, zwieczona krzyem na kuli. Ambona barokowa z 1674. Wntrze tynkowane z dwoma kondygnacjami empor wspartych na drewnianych supach. 

Koció  p.w. w. Stanisawa biskupa w Czeladzi Wielkiej

Wybudowany w XV wieku, gotycki, przebudowany w  XVII wieku, restaurowany w 1966, w latach 1520-1945 protestancki. Orientowany, jednonawowy, z wszym kwadratowym prezbiterium, murowany, z przyporami i kwadratow wie od zach., o grubych kamienno-ceglanych murach z przyporami, wyej omioboczn. Dachy na nawie i prezbiterium dwuspadowe kryte dachówk. Brama, ze supami kwadratowymi z cegy, z gzymsem wieczcym, pod daszkiem brogowym. Wiea nakryta omiosupem pod blach. Drewniane polichromowane empory i loa pd. z XVII wieku na drewnianych supach z zastrzaami. Wewntrz sklepienia krzyowe bez eber, luk tczowy peny,  loa kolatorska pn. 1759-1769 drewniana rzebiona aurowo. Otarz barokowy drewniany polichromowany; ambona z XVII wieku manierystyczna, rzebiona polichromowana.

Koció p.w. Wniebowzicia NMP w ugach,  

Wybudowany w 1788r. , do 1945r.  ewangelicki, halowy, murowany, zaoony na planie krzya aciskiego,  gzymsy podokapowe przechodzce w kordonowe. Okna górne zamknite pókolicie, wszystkie w prostoktnych pycinach. W elewacjach bocznych pytkie ryzality rodkowe. Dach dwuspadowy kryty blach. Od pd. wiea kwadratowa dzielona gzymsami. Okna górne i w wiey zamknite pókolicie, wszystkie w prostoktnych pycinach. Na wiey hem kopulasty kryty blach, zwieczony krzyem na kuli. Na placu przed kocioem zlokalizowany pomnik polegych w I wojnie wiatowej, ok. 1920, obelisk kamienny ustawiony na 3 stopniowym cokole. Od pd. napis reliefem wklsym, do zatarty, na ciankach bocznych krzye maltaskie.

Koció p.w. Królowej wiata w Sdowelu

Pierwotnie w Sdowelu istnia ju w roku 1260 koció p.w. w. Agaty, zachowana budowla pochodzi z 2 po. XIX wieku.  Do 1945 r. koció ewangelicki, klasycystyczny, murowany, gzyms wieczcy, lizeny, otwory ostrouczne. Wiea wyrastajca z dachu od zachodu omioboczna. Otarz klasycystyczny. Ambona z cechami manieryzmu.

 
Biuletyn Informacyjny UM Wsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZTOM  

  

  WKU GOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.