25 Października 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Bonifacy, Bończa,
Chryzant, Daria,
Inga, Kryspin, Maur,
Sambor, Taras,
Teodozjusz,
Wilhelmina
Do końca roku zostało 68 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania załączników niezbędny jest program:

 
 
Wybory ławników Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
19.06.2007.

W bieżącym roku dobiega końca kadencja ławników do sądów powszechnych. Rada Miejska Wąsosza zobowiązana jest dokonać wyboru ławników do końca października b.r. na nową kadencję 2008-2010 :
-do Sądu Okręgowego w Legnicy 1  ławnika ,
-do Sądu Rejonowego w Głogowie 6 ławników, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ,
Kto może zgłaszać kandydatów na ławnika :
-        prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie , w terminie do dnia 30 czerwca 2007r.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może być wybrany ten kto :
1.        posiada obywatelstwo polskie, i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.        jest nieskazitelnego charakteru,
3.        ukończył 30 lat,
4.        jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5.        nie przekroczył 70 lat,
6.        jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7.        posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Ławnikiem nie mogą być:
1.        osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2.        osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego    ,
3.        funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze  ściganiem przestępców i wykroczeń,
4.        adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.        radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.        duchowni,
7.        żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8.        funkcjonariusze Służby Więziennej,
9.        radni gminy, której  rada dokonuje wyboru ławników ,

Zgłoszenia  kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. 
Wzór karty  udostępnia się w internecie na stronie  bip.wasosz.dolnyskask.pl  oraz można pobrać nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim Wąsosza przy pl. Wolności 17, ( pokój nr 14 II piętro - biuro rady).

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę  25 osób popierających kandydata.
Do karty  kandydat ma obowiązek załączyć :
1.        trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2.        informacje z Krajowego Rejestru Karnego,
3.        oświadczenie ,że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4.        zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Koszt  opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  Wąsosza  przy pl. Wolności 17  pokój nr 14 II piętro- biuro rady , w terminie do 30 czerwca  2007r.
Zmieniony ( 19.06.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Biuletyn Informacyjny UM Wąsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

  

  WKU GŁOGÓW

  

  
  
 
© 2020 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.