DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wpisał: Administrator   
27.06.2012.
Urząd Miejski Wąsosza informuje zainteresowanych mieszkańców miejscowości wiejskich gminy Wąsosz, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską Wąsosza Uchwały nr XVI/100/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz na rok 2012 od dnia 1.03.2016 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Kompletna dokumentacja zawierać musi:

  1. wniosek o przyznanie dofinansowania – dostępny w siedzibie Urzędu – biuro nr 12, lub na stronie internetowej www.wasosz.eu <POBIERZ DRUK>
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – dostępne w siedzibie Urzędu – biuro nr 12, lub na stronie internetowej www.wasosz.eu <POBIERZ DRUK>
  3. mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
  4. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Górze o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni,
  5. w przypadku oczyszczalni już wykonanej dodatkowo faktury, atesty, certyfikaty zgodności – w oryginale,
  6. po wykonaniu oczyszczalni – zawiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji – dostępne w siedzibie Urzędu – biuro nr 12, lub na stronie internetowej www.wasosz.eu <POBIERZ DRUK> wraz z fakturami, atestami, certyfikatami zgodności w oryginale.

Informujemy, iż wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2016 r.

Dofinansowanie przyznane zostanie w wysokości 35% wartości inwestycji nie więcej jak 3 000,00 zł. Dofinansowanie przyznane zostanie według następujących kryteriów:

  1. Kompletność wniosku,
  2. Kolejność złożenia wniosku,
  3. Wysokość środków finansowych w budżecie gminy,
  4. Wiarygodność danych przedstawionych we wniosku.

Złożone wnioski podlegać będą po dniu 31.03.2016 r. ocenie formalnej i merytorycznej. O przyznanym dofinansowaniu każdy z wnioskodawców powiadomiony zostanie pisemnie. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Zapraszamy do składania wniosków i zapewniamy rzetelną i fachową pomoc przy procedurach administracyjnych.
Pracownik prowadzący – Marcin Koziński, tel.: 65 5437850.

Zmieniony ( 19.02.2016. )