Wpisał: Administrator   
29.06.2007.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.          

Wniosek o sprzedaż działki zabudowanej/niezabudowanej.

Wniosek sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Wniosek o dzierżawę nieruchomości.
 

Wniosek o przedłużenie dzierżawy nieruchomości.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
(Załączone: Informacja dotycząca usuwania drzew i krzewów oraz składania wniosku, Oświadczenie)

 

Wzór wniosku o wydanie opinii Wojewody - 2013 .

 

Druk wniosku o umieszczenie siedziby firmy / miejsca działalności

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

2. Oświadczenie rolnika.

3. Zestawienie faktur.

4. Oświadczenie o wyłączeniu (dla spółek). 

 


 

Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

Wniosek - informacja o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i studium.

Wniosek - planowane zalesienie nie jest sprzeczne z ustaleniami studium.

Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy.  

Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Informacje do decyzji środowiskowych.


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Wąsosz (.doc)

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Wąsosz (.pdf)  

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta, gminy Wąsosz, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (.pdf)


  

Referat Finansowy

 

Podanie o zaświadczenie stwierdzające posiadanie / nie posiadanie gospodarstwa rolnego.

Podanie o zaświadczenie stwierdzające posiadanie użytków rolnych.

Podanie o zaświadczenie stwierdzające dochodowość roczną.

Podanie o zaświadczenie stwierdzające nie zaleganie.

-------------------------------------------------------------------------

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 31.12.2015: 

Deklaracja na podatek leśny


Deklaracja na podatek od nieruchomości 


Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

 


 

-------------------------------------------------------------------------

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.01.2016: 

Deklaracja na podatek leśny


Deklaracja na podatek od nieruchomości 


Deklaracja na podatek rolny

Informacja o lasach

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Informacja o gruntach

   

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Podanie  o wydanie aktów stanu cywilnego. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 

 


 

Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

  Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1  

 

Wyjaśnienia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)   

 

Schemat Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)   

 

Klucze powiązań    

PKD 2004 - PKD 2007
PKD 2007 - PKD 2008

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2011. 


 

Oświata 

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją wypełnienia 
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Zmieniony ( 14.01.2016. )